Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

23:06
4179 5a25 410
Bank of England
Reposted fromnazarena nazarena viaiblameyou iblameyou
23:02
5929 706c 410
Reposted fromseaweed seaweed viadeparter departer
23:02
5909 55bc 410
Reposted fromseaweed seaweed viadeparter departer
23:02
8420 e9cf 410
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viadeparter departer
23:02
Reposted fromcouples couples viadeparter departer
23:02
9109 f2e8 410
Reposted fromicanread icanread viadeparter departer
23:01
6527 618f 410

April 26 2018

22:08
5966 813d 410
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viazamknioczy zamknioczy
22:07
4752 797c 410
Reposted fromkaiee kaiee viazamknioczy zamknioczy
22:06
1863 83af 410
Reposted fromMiziou Miziou viazamknioczy zamknioczy
22:06
5774 35de 410
21:30
5792 98de 410
Reposted fromseaweed seaweed viahidingtonight hidingtonight
21:28
21:27
2200 ba3c 410
21:26
21:26
4561 87a7 410
Reposted from4777727772 4777727772 viadeparter departer
21:25
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viawinnym-swiecie winnym-swiecie
21:25
2866 0f07 410
Reposted fromkarahippie karahippie viasoupless soupless
21:20
0851 0821 410
Reposted frompiehus piehus viahidingtonight hidingtonight
21:18
1552 00cb 410
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl