Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

23:51
7873 b3eb 410
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
23:50
4770 e93d 410

twentydeepsteps:

twentydeepsteps:

I ACCIDENTALLY PRINTED A VERY TINY VERSION OF MY ASSIGNMENT & IM GONNA HAND IT IN AS A JOKE

update on this post; my prof laughed so hard she cried and she’s going to show it to all of her teacher friends omg

Reposted fromlovely-english-rose lovely-english-rose viadivi divi
23:48
3382 0963 410
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth viadivi divi
23:45

September 20 2017

00:34
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamefir mefir

September 12 2017

22:41
22:39
7178 51be
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
22:36
2663 0d73 410
Reposted fromberabirsza berabirsza viabzdura bzdura
22:36
Reposted fromjasminum jasminum viabzdura bzdura
22:36
22:35
6037 b567 410
22:35
6107 5b15 410
22:33
22:31

September 10 2017

23:45
7026 81b6 410
Reposted fromdivi divi
23:45
2698 40a5 410
Reposted fromdivi divi

September 02 2017

20:05
5845 1c5b 410
Reposted fromfakinszit fakinszit viadivi divi

August 31 2017

23:48
23:45
2392 5ca1 410
Reposted fromsargon sargon viaklopokot klopokot
23:43
5386 0554 410
Reposted fromnaelienn naelienn viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl